• E000107 สายหัวเทียน CHEVROLET (เชฟโรเลต) / OPTRA (ออพตร้า ออฟตร้า ออฟต้า 2003 - 2013) เครื่อง 1600
  • E000107 สายหัวเทียน CHEVROLET (เชฟโรเลต) / OPTRA (ออพตร้า ออฟตร้า ออฟต้า 2003 - 2013) เครื่อง 1600
  • E000107 สายหัวเทียน CHEVROLET (เชฟโรเลต) / OPTRA (ออพตร้า ออฟตร้า ออฟต้า 2003 - 2013) เครื่อง 1600
  • E000107 สายหัวเทียน CHEVROLET (เชฟโรเลต) / OPTRA (ออพตร้า ออฟตร้า ออฟต้า 2003 - 2013) เครื่อง 1600

E000107 สายหัวเทียน CHEVROLET (เชฟโรเลต) / OPTRA (ออพตร้า ออฟตร้า ออฟต้า 2003 – 2013) เครื่อง 1600

950 ฿

รายละเอียด

E000107 สายหัวเทียน CHEVROLET (เชฟโรเลต) / OPTRA (ออพตร้า ออฟตร้า ออฟต้า 2003 - 2013) เครื่อง 1600 E000107 สายหัวเทียน CHEVROLET (เชฟโรเลต) / OPTRA (ออพตร้า ออฟตร้า ออฟต้า 2003 - 2013) เครื่อง 1600 E000107 สายหัวเทียน CHEVROLET (เชฟโรเลต) / OPTRA (ออพตร้า ออฟตร้า ออฟต้า 2003 - 2013) เครื่อง 1600 E000107 สายหัวเทียน CHEVROLET (เชฟโรเลต) / OPTRA (ออพตร้า ออฟตร้า ออฟต้า 2003 - 2013) เครื่อง 1600
E000107 สายหัวเทียน CHEVROLET (เชฟโรเลต) / AVEO (อาวีโอ 02)
, CHEVROLET (เชฟโรเลต) / OPTRA (ออพตร้า 06/07/09)
เครื่อง 1400, 1600 ไต้หวัน